Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Nákup v internetovom obchode MEGASVIETIDLÁ môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Ďalej len VOP
Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.
 
Predávajúci:
ELSPOL-SK, s. r. o., Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
IČO: 36433721
IČ DPH: SK2022062680
DIČ: 2022062680
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline vložka č. 51128/L odiel Sro, ktorá je prevádzkovateľom obchodného styku MEGASVIETIDLÁ uzátvorené prostrednictvom systému elektronického obchodu.
Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 
Tovar:
Všetky produkty, ponúkané v internetovom obchode MEGASVIETIDLA.
 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať tovar, ktorý je ponúkaný v internetovom obchode MEGASVIETIDLA.
 
Tovar si môže objednať vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese eshop@elspolno.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 990 098.
 
Po odoslaní objednávky kupujúcim, dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, z dôvodu potvrdenia objednávky.
 
Záväzným potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nieje považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 
Každá objednávka musí obsahovať:
 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 •  

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 
Pred prevzatím tovaru:
 • bankovým prevodom
Pri prevzatí tovaru:
 • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
 • osobne
Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 
objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
 

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť do 7 dní od jeho prevzatia.
 
Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
 
Tovar je potrebné zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 
Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 10 % sumy za tovar. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
 
V prípade bezdôvodného vrátenia tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade ak bolo nutné predmetný tovar (na objednávku) na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov a tento tovar nie je možné ďalej predať. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru
 
Tovar zaslaný späť na prevádzku dodávateľa bude týmto bez zbytočného odkladu posúdený .
 
Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.
 

REKLAMÁCIE A SERVIS

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
 
Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá bude obsahovať popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný listu a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
 
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10€ a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
 
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
 
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
 
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

 

GloboMantraLuxera